Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

TỔ HUỆ VIỄN VỚI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ - TẬP BẢY - LÀM SAO ĐỂ BIẾT MÌNH ĐƯỢC VÃNG SANH

TỔ HUỆ VIỄN

VỚI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Huệ Viễn
 

TẬP BẢY

LÀM SAO ĐỂ BIẾT

MÌNH ĐƯỢC VÃNG SANH
 

Vãng sanh là mục đích duy nhất của người tu Tịnh Độ. Do đó hiện tượng vãng sanh thật vô cùng quan trọng, nhằm xác định hiệu quả tu tập của hành giả. Đối với người tu niệm Phật điều cần thiết là phải tự chứng nghiệm biết nhất định mình sẽ được vãng sanh.

Người tu thiền mà thấy cảnh giới lạ như Phật hay các Thánh cảnh, đó là ma chướng, không nên mừng hay đeo đuổi theo các cảnh lạ. Nhưng với người tu Tịnh Độ, thì đó chính là nhờ công năng tu tập, niệm Phật thuần thục, công đức viên mãn, tự tâm là tịnh, nên các cảnh tịnh hiện lên, là điềm tốt báo cho hành giả chắc chắn được vãng sanh.

Ngài Tuệ Viễn, Sơ Tổ Tông Tịnh Độ, mười một năm trước khi vãng sanh ba lần thấy được thánh tướng và nhiều điềm lành. Vào đêm ba mươi tháng bảy, năm Nghĩa Hy thứ hai, Ngài ngồi nhập định nơi Bát Nhã đài. Vừa xuất định mở mắt ra, thấy Đức A Di Đà và Chư Thánh Chúng hiện ra trước mắt.

Đức Phật Di Đà bảo với Ngài rằng: Vì bổn nguyện lực nay ta đến an ủi ông, sau bảy ngày ông sẽ sanh về nước của ta.

Hôm sau Tổ Tuệ Viễn thuật lại mọi việc cho chúng đệ tử nghe và Ngài khẳng định rằng: Ta ở Lô Sơn này trong mười một năm, ba lần thấy Phật và Thánh Chúng hiện thân. Nay lại thấy Phật thọ ký chắc chắn ta sẽ được sanh về Tịnh Độ.

Trước khi thị tịch, Ngài Tỉnh Am Đại Sư đã hai lần thấy Cực Lạc Tam Thánh hiện nên Ngài khẳng định với đồ chúng rằng: Tôi nhất định sẽ vãng sanh. Như vậy, đối với người tu Tịnh Độ, điều tiên quyết nhất là phải được tiếp dẫn vãng sanh.

Mà muốn chứng nghiệm được khả năng vãng sanh của mình, thì ngoài công phu tu tập, chuyên tâm niệm Phật thì hành giả tịnh tu cần phải thấy được hảo tướng như Đức Phật Di Đà thọ ký, hay các Thánh cảnh hiện ra hoặc ao báu, hoa sen năm sắc… tất cả đó là những điềm lành, để báo hiệu rằng người đó nhất định sẽ được vãng sanh.

***