Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - TỰA THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - TỰA THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ NHẤT - CHÍ CẦU MỘ ĐẠO

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ NHẤT - CHÍ CẦU MỘ ĐẠO

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ HAI - GIỚI KIÊU XA

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ HAI - GIỚI KIÊU XA

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ BA - TỊNH TU TAM NGHIỆP

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ BA - TỊNH TU TAM NGHIỆP

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ BỐN - BÀI TỤNG XA MA THA

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ BỐN - BÀI TỤNG XA MA THA

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ NĂM - BÀI TỤNG TỲ BÀ XÁ NA

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ NĂM - BÀI TỤNG TỲ BÀ XÁ NA

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ SÁU - BÀI TỤNG ƯU TẤT XOA

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ SÁU - BÀI TỤNG ƯU TẤT XOA

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ BẢY - THEO THỨ BẬC TAM THỪA

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ BẢY - THEO THỨ BẬC TAM THỪA

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ TÁM - SỰ LÝ KHÔNG HAI

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ TÁM - SỰ LÝ KHÔNG HAI

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ CHÍN - THƯ KHUYÊN BẠN HỮU

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ CHÍN - THƯ KHUYÊN BẠN HỮU

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ MƯỜI - VĂN PHÁT NGUYỆN

THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP - CHƯƠNG THỨ MƯỜI - VĂN PHÁT NGUYỆN

Giảng giải: Sa Môn Huyền Giác, Đời Đường