Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

THẦN ÁI THẾ NHÂN, THẦN YÊN THƯƠNG TẤT CẢ CHÚNG SANH TIẾNG ANH

THẦN ÁI THẾ NHÂN, THẦN YÊN THƯƠNG TẤT CẢ CHÚNG SANH TIẾNG ANH
0