Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC - TẬP MƯỜI - BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG

0