Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG MỘT - TÁN DƯƠNG HÌNH TƯỢNG Ở ĐẦU SÁCH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG - TẬP HAI - LỜI ĐỀ TỪ THỨ NHẤT - MỞ ĐẦU SÁCH

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG

Giảng giải: Cư Sĩ Hứa Chỉ Tịnh
 

CHƯƠNG MỘT

TÁN DƯƠNG HÌNH TƯỢNG Ở

ĐẦU SÁCH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG
 

TẬP HAI

LỜI ĐỀ TỪ THỨ NHẤT

MỞ ĐẦU SÁCH
 

Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn, ứng theo từng loại chúng sanh mà hiện thân, tầm thanh cứu khổ. Người đời hễ bị bệnh tật, hoạn nạn, nếu tâm có thể sửa lỗi, hướng lành, cung kính chí thành, thường niệm danh hiệu của Bồ Tát thì tùy theo lòng thành lớn hay nhỏ, không ai chẳng được Ngài rủ lòng gia bị.

Lòng thành nhỏ thì gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên, nếu lòng thành lớn thì nghiệp tiêu, trí rạng, chướng hết, phước tăng, thậm chí siêu phàm nhập Thánh, liễu thoát sanh tử.

Đáng tiếc là cõi đời phần nhiều không biết. Vì thế, đặc biệt duyệt khắp Kinh Điển và các sách vở, soạn thành tụng văn, ghi thêm chú thích cặn kẽ, ngõ hầu khắp cõi đời đều biết Bồ Tát quả thật là thuốc men cho bệnh ngặt, là gạo thóc trong năm đói kém, là người dẫn đường nơi nẻo hiểm, là bè báu nơi bến mê.

Kính mong những ai đọc sách này sẽ đều tùy theo sức mình, lần lượt khuyên dạy lẫn nhau, in, biếu, lưu truyền khiến cho hết thảy những người cùng hàng đều được gội từ ân, cùng được hưởng pháp hóa, ngõ hầu an ủi lòng bi độ sanh của Bồ Tát, thỏa chí khăng khăng cảm Thánh của đương nhân.

***