Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG MỘT - TÁN DƯƠNG HÌNH TƯỢNG Ở ĐẦU SÁCH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT BỔN TÍCH CẢM ỨNG TỤNG