Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường