Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MỘT - TẬP HỘI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MỘT - TẬP HỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM HAI - PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM HAI - PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BA - TÂM ĐẠI BI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BA - TÂM ĐẠI BI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BỐN - GIẢI THOÁT

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BỐN - GIẢI THOÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM NĂM - BA LOẠI BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM NĂM - BA LOẠI BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM SÁU - TU TẬP NGHIỆP BA MƯƠI HAI TƯỚNG

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM SÁU - TU TẬP NGHIỆP BA MƯƠI HAI TƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BẢY - PHÁT NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BẢY - PHÁT NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM TÁM - BỒ TÁT GIẢ DANH BỒ TÁT THỰC NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM TÁM - BỒ TÁT GIẢ DANH BỒ TÁT THỰC NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM CHÍN - TÂM KIÊN CỐ CỦA BỒ TÁT THỰC NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM CHÍN - TÂM KIÊN CỐ CỦA BỒ TÁT THỰC NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI - LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI - LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI MỘT - TRANG NGHIÊM MÌNH VÀ NGƯỜI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI MỘT - TRANG NGHIÊM MÌNH VÀ NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI HAI - TRANG NGHIÊM PHƯỚC ĐỨC TRÍ TUỆ

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI HAI - TRANG NGHIÊM PHƯỚC ĐỨC TRÍ TUỆ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BA - THÂU PHỤC ĐỆ TỬ

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BA - THÂU PHỤC ĐỆ TỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BỐN - THỌ GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BỐN - THỌ GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI NĂM - TỊNH GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI NĂM - TỊNH GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI SÁU - TRỪ ÁC

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI SÁU - TRỪ ÁC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BẢY - CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BẢY - CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI TÁM - SÁU BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI TÁM - SÁU BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI CHÍN - BỐ THÍ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI CHÍN - BỐ THÍ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM HAI MƯƠI - THANH TỊNH TAM QUY Y

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM HAI MƯƠI - THANH TỊNH TAM QUY Y

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương