Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường