Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG PHẬT ĐẢNH TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH TỐI THẮNG PHẬT ĐẢNH TỊNH TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG THẦN CHÚ
0