Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH THỜI GIAN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT TỪ THỊ

PHẬT THUYẾT KINH THỜI GIAN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT TỪ THỊ
0