Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM SÁU - PHẨM TRÌ GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM SÁU - PHẨM TRÌ GIỚI
0