Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MỘT - PHẨM VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MỘT - PHẨM VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM HAI - PHẨM ÁI DỤC

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM HAI - PHẨM ÁI DỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM BA - PHẨM THAM DỤC

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM BA - PHẨM THAM DỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM BỐN - PHẨM BUÔNG LUNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM BỐN - PHẨM BUÔNG LUNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM NĂM - PHẨM YÊU THƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM NĂM - PHẨM YÊU THƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM SÁU - PHẨM TRÌ GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM SÁU - PHẨM TRÌ GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM BẢY - PHẨM TU THIỆN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM BẢY - PHẨM TU THIỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM TÁM - PHẨM LỜI NÓI

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM TÁM - PHẨM LỜI NÓI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM CHÍN - PHẨM HÀNH NGHIỆP

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM CHÍN - PHẨM HÀNH NGHIỆP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI - PHẨM CHÁNH TÍN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI - PHẨM CHÁNH TÍN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM SA MÔN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM SA MÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM CHÁNH ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM CHÁNH ĐẠO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM LỢI DƯỠNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM LỢI DƯỠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM OÁN HẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM OÁN HẬN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM TƯ DUY

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM TƯ DUY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM THANH TỊNH

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM THANH TỊNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM NƯỚC DỤ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM NƯỚC DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM HƯƠNG HOA

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM HƯƠNG HOA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM NGỰA DỤ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM NGỰA DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM SÂN HẬN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM SÂN HẬN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống