Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MỘT - PHẨM VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MỘT - PHẨM VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM HAI - PHẨM GIÁO HỌC

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM HAI - PHẨM GIÁO HỌC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM BA - PHẨM HỘ GIỚI - THÍ DỤ MƯỜI

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM BA - PHẨM HỘ GIỚI - THÍ DỤ MƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM BỐN - PHẨM ĐA VĂN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM BỐN - PHẨM ĐA VĂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM NĂM - PHẨM ĐỐC TÍN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM NĂM - PHẨM ĐỐC TÍN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM SÁU - PHẨM GIỚI THẬN - THÍ DỤ MƯỜI BẢY

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM SÁU - PHẨM GIỚI THẬN - THÍ DỤ MƯỜI BẢY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM BẢY - PHẨM DUY NIỆM - THÍ DỤ MƯỜI TÁM

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM BẢY - PHẨM DUY NIỆM - THÍ DỤ MƯỜI TÁM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM TÁM - PHẨM TỪ NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM TÁM - PHẨM TỪ NHÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM CHÍN - PHẨM NGÔN NGỮ - THÍ DỤ HAI MƯƠI MỐT

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM CHÍN - PHẨM NGÔN NGỮ - THÍ DỤ HAI MƯƠI MỐT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI - PHẨM SONG YẾU

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI - PHẨM SONG YẾU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM TÂM Ý - THÍ DỤ HAI MƯƠI SÁU

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM TÂM Ý - THÍ DỤ HAI MƯƠI SÁU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM DỤ HOA HƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM DỤ HOA HƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM NGU ÁM

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM NGU ÁM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM MINH TRIẾT

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM MINH TRIẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM THUẬT THIÊN

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM THUẬT THIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM ÁC HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM ÁC HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM ĐAO TRƯỢNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM ĐAO TRƯỢNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

Số bài: 2