Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MỘT - PHẨM VÔ NGÃ HAY DANH

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MỘT - PHẨM VÔ NGÃ HAY DANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM HAI - PHẨM DANH SỐ

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM HAI - PHẨM DANH SỐ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM BỐN - PHẨM DI LAN ĐÀ THỈNH NA TIÊN VÀO HOÀNG CUNG

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM BỐN - PHẨM DI LAN ĐÀ THỈNH NA TIÊN VÀO HOÀNG CUNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM NĂM - PHẨM CỨU CÁNH ĐÍCH THỰC CỦA BẬC XUẤT GIA

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM NĂM - PHẨM CỨU CÁNH ĐÍCH THỰC CỦA BẬC XUẤT GIA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM SÁU - PHẨM NGUYÊN NHÂN LUÂN HỒI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI THOÁT

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM SÁU - PHẨM NGUYÊN NHÂN LUÂN HỒI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI THOÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM BẢY - PHẨM PHÁP LÀNH

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM BẢY - PHẨM PHÁP LÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM TÁM - PHẨM TƯƠNG QUAN GIỮA THÂN TRƯỚC VÀ THÂN SAU

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM TÁM - PHẨM TƯƠNG QUAN GIỮA THÂN TRƯỚC VÀ THÂN SAU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM CHÍN - PHẨM TỰ BIẾT HẾT TÁI SANH

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM CHÍN - PHẨM TỰ BIẾT HẾT TÁI SANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI - PHẨM TRÍ VÀ MINH

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI - PHẨM TRÍ VÀ MINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM ĐẮC ĐẠO RỒI CÓ CÒN ĐAU KHỔ KHÔNG?

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM ĐẮC ĐẠO RỒI CÓ CÒN ĐAU KHỔ KHÔNG?

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM VUI KHỔ THIỆN VÀ BẤT THIỆN

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM VUI KHỔ THIỆN VÀ BẤT THIỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM DANH THÂN TÁI SANH

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM DANH THÂN TÁI SANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM ĐÃ HỎI RỒI KHÔNG NÊN HỎI LẠI

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM ĐÃ HỎI RỒI KHÔNG NÊN HỎI LẠI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM DANH VÀ THÂN TƯƠNG LIÊN

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM DANH VÀ THÂN TƯƠNG LIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM THỜI GIAN

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM THỜI GIAN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM ĐẦU MỐI CỦA SANH TỬ

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM ĐẦU MỐI CỦA SANH TỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI TÁM - NHÂN DUYÊN SANH

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI TÁM - NHÂN DUYÊN SANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM LINH HỒN

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM LINH HỒN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM LIÊN HỆ GIỮA CĂN VÀ TÂM THẦN

PHẬT THUYẾT KINH NA TIÊN TỲ KHEO - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM LIÊN HỆ GIỮA CĂN VÀ TÂM THẦN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy