Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN MỘT

Hán dịch: Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN HAI

Hán dịch: Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN BA

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN BA

Hán dịch: Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN BỐN

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN BỐN

Hán dịch: Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN NĂM

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN NĂM

Hán dịch: Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống