Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC TỪ THỊ BỒ TÁT HẠ SANH THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH ĐỨC TỪ THỊ BỒ TÁT HẠ SANH THÀNH PHẬT
0