Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM, CHƯƠNG NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG NGHIÊM 

CHƯƠNG ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT 

NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Lạt Mật Đế, Đời Đường
 

Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với những năm mươi hai vị Bồ Tát đồng chí hướng với Ngài, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, mà bạch Phật rằng: Con nhớ xưa kia trong hằng hà sa kiếp, có Phật xuất thế, tên là Vô Lượng Quang.

Mười hai vị Như Lai nối tiếp nhau xuất hiện trong một kiếp.

Đức Phật sau cùng tên là Siêu Nhật Nguyệt Quang.

Đức Phật ấy dạy con Niệm Phật Tam Muội.

Ví như có người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, hai người như thế dù gặp cũng như không gặp, dù có thấy cũng như không thấy.

Hai người nhớ nhau, hai người nhớ nghĩ nhau sâu xa, như thế cho đến từ đời này sang đời khác, giống như hình với bóng.

Mười phương Như Lai nghĩ thương chúng sanh như mẹ nhớ con.

Nếu con trốn đi, dù nhớ làm gì được?

Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ con đời đời chẳng trái xa nhau.

Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, sẽ trong hiện tại hay trong tương lai, nhất định thấy Phật cách Phật chẳng xa, chẳng nhờ đến phương tiện, tâm được tự khai.

Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm.

Đó gọi là Hương Quang Trang Nghiêm Nhân Địa của con, dùng tâm niệm Phật, nhập vô sanh nhẫn.

Nay trong cõi này, nhiếp người niệm Phật quay về Tịnh Độ Phật hỏi viên thông, con không chọn lựa.

Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam muội, ấy là bậc nhất.

***