Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM NHƯ LAI TÁNH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM NHƯ LAI TÁNH - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM NHƯ LAI TÁNH - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM NHƯ LAI TÁNH - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM NHƯ LAI TÁNH - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn