Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM BẢY - PHẨM THỌ TRÌ

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Hiển, Đời Đông Tấn 
 

PHẨM BẢY

PHẨM THỌ TRÌ
 

Lại nữa, Thiện Nam! Nay ta sẽ nói, công đức trọ trì Khế Kinh thậm thâm. Nếu có chúng sinh nghe được Kinh này đời đời không đọa trong bốn đường ác, sinh ở chỗ nào cũng thường gặp Phật.

Bồ Tát Ca Diếp bạch Đức Phật rằng: Kinh này tên gì, phụng trì thế nào?

Phật bảo Ca Diếp: Kinh này tên là Đại Bát Nê Hoàn, đoạn đầu cũng thiện, đoạn giữa cũng thiện, đoạn cuối cũng thiện. Nghĩa thiện vị thiện, thuần một vị thiện. Bảo Tạng Kim Cang nay ta đã thuyết.

Này Thiện Nam Tử! Như Diêm Phù Đề có tám sông lớn đều chảy ra biển. Nước trong biển đó thật vô cùng tận. Đại Bát Nê Hoàn cũng lại như vậy, diệt trừ phiền não, hàng phục chúng ma, xoay lưng sinh tử, xả bỏ hóa thân, nên gọi Nê Hoàn. Hết thảy Chư Phật là Diệu Pháp này, không gì cao bằng.

Lại như thầy thuốc có pháp thuật hay, vi diệu bí mật, bao nhiêu phương thuốc đều ở ông ấy nên gọi đại y. Pháp tạng bí mật Như Lai đã thuyết cũng lại như vậy, chín Bộ Kinh Điển nằm trong Kinh này, cho nên gọi là Đại Bát Nê Hoàn.

Thí như mùa hạ cày ruộng gieo hạt thường nuôi hy vọng, khi thu hoạch xong mọi hy vọng ấy cũng đều chấm dứt. Hành giả cũng vậy, đối với các Kinh tu tập thiền định thường có hy vọng, đến khi học được Kinh này xong rồi mau thành giải thoát, siêu việt ba cõi.

Lại nữa Thiện Nam! Như người bệnh nặng, trước uống đề hồ, rồi dần uống đến loại thuốc tám vị là loại tốt nhất trong tất cả thuốc. Chúng sinh cũng vậy, đối với giáo pháp bí mật của Phật có bệnh mê lầm, tạm dùng Kinh Điển Đại Thừa giáo hóa, sau cùng mới nói pháp dược tám vị Đại Bát Nê Hoàn.

Tám vị đó là: Thường trụ, tịch diệt, không già, không chết, thanh lương, hư thông, bất động, khoái lạc. Tám vị này là Đại Bát Nê Hoàn.

Nếu có Bồ Tát an trú ở nơi Đại Bát Nê Hoàn thì thường có thể ở khắp mọi nơi thị hiện Nê Hoàn, vì thế gọi là Đại Bát Nê Hoàn.

Nếu có Thiện Nam muốn ở nơi Pháp Đại Bát Nê Hoàn mà Bát Nê Hoàn phải học như vậy: Như Lai thường trụ, Pháp, Tăng cũng vậy. Nếu có Thiện Nam hoặc người Thiện Nữ hành trì Kinh Đại Bát Nê Hoàn này thì đối Như Lai học pháp thường trụ.

Bồ Tát Ca Diếp bạch với Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn! Pháp Thân Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Diệu Pháp Ngài thuyết chẳng thể nghĩ bàn. Công đức Chúng Tăng chẳng thể nghĩ bàn. Và Kinh này cũng chẳng thể nghĩ bàn. Từ nay con sẽ vì mọi chúng sinh có tâm cang cường, diệt trừ vô minh, đêm dài sinh tử tối tăm cho họ.

***