Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MỘT - PHẨM TỰA

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MỘT - PHẨM TỰA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM HAI - PHẨM BỒ TÁT ĐẠI THÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM HAI - PHẨM BỒ TÁT ĐẠI THÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM BA - PHẨM TRƯỞNG GIẢ THUẦN ĐÀ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM BA - PHẨM TRƯỞNG GIẢ THUẦN ĐÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM BỐN - PHẨM AI THÁN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM BỐN - PHẨM AI THÁN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM NĂM - PHẨM TRƯỜNG THỌ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM NĂM - PHẨM TRƯỜNG THỌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM SÁU - PHẨM THÂN KIM CANG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM SÁU - PHẨM THÂN KIM CANG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM BẢY - PHẨM THỌ TRÌ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM BẢY - PHẨM THỌ TRÌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM TÁM - PHẨM BỐN PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM TÁM - PHẨM BỐN PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM CHÍN - PHẨM TỨ Y

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM CHÍN - PHẨM TỨ Y

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI - PHẨM PHÂN BIỆT TÀ CHÍNH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI - PHẨM PHÂN BIỆT TÀ CHÍNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM TỨ ĐẾ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM TỨ ĐẾ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM BỐN PHÁP ĐIÊN ĐẢO

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM BỐN PHÁP ĐIÊN ĐẢO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM NHƯ LAI TÁNH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM NHƯ LAI TÁNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM VĂN TỰ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM VĂN TỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM ĐIỂU DỤ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM ĐIỂU DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM NGUYỆT DỤ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM NGUYỆT DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM HỎI VỀ BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM HỎI VỀ BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM TÙY HỶ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM TÙY HỶ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiển, Đời Đông Tấn