Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ NHẤT - PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ NHẤT - PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ HAI - PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ HAI - PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ BA - PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ BA - PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ BỐN - PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN THỬ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ BỐN - PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN THỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ NĂM - PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ NĂM - PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ SÁU - PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ SÁU - PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ BẢY - PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ BẢY - PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ TÁM - PHÁP HỘI PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ TÁM - PHÁP HỘI PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ CHÍN - PHÁP HỘI ĐẠI THỪA THẬP PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ CHÍN - PHÁP HỘI ĐẠI THỪA THẬP PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI - PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI PHỔ MÔN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI - PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI PHỔ MÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI MỘT - PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI MỘT - PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI HAI - PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI HAI - PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI BA - PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHÂN XỬ THAI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI BA - PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHÂN XỬ THAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI BỐN - PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHẬP THAI TẠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI BỐN - PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHẬP THAI TẠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI NĂM - PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI NĂM - PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI SÁU - PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI SÁU - PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 26
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI BẢY - PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI BẢY - PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI TÁM - PHÁP HỘI HỘ QUỐC BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI TÁM - PHÁP HỘI HỘ QUỐC BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI CHÍN - PHÁP HỘI ÚC GIÀ TRƯỞNG GIẢ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ MƯỜI CHÍN - PHÁP HỘI ÚC GIÀ TRƯỞNG GIẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ HAI MƯƠI - PHÁP HỘI VÔ TẬN PHỤC TẠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BẢO TÍCH - PHÁP HỘI THỨ HAI MƯƠI - PHÁP HỘI VÔ TẬN PHỤC TẠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế