Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
 

Bồ Tát Quán Thế Âm khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, chiếu thấy năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ách.

Này Xá Lợi Tử! Vì sắc không, nên không có tướng não hoại. Vì thọ không, nên không có tướng thọ. Vì tưởng không, nên không có tướng biết. Vì hành không, nên không có tướng tạo tác. Vì thức không, nên không có tướng nhận biết.

Vì sao ?

Này Xá Lợi Tử! Chẳng phải sắc khác không, chẳng phải không khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy.

Này Xá Lợi Tử! Không tướng của các pháp là tướng không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm.

Pháp không ấy chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Cho nên trong không ấy không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức.

Không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có sự diệt tận của vô minh.

Cho đến không có già chết, không có sự diệt tận của già chết. Không có khổ tập diệt đạo. Không có trí, cũng không có đắc.

Vì không có đắc nên Bồ tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không sợ sệt, không chướng ngại. Vì không chướng ngại nên Chư Phật ba đời nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng đắc vô thượng bồ đề.

Cho nên biết rằng: Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú rất sáng, chú vô thượng, chú không gì bằng, có năng lực diệt trừ tất cả khổ chân thật không hư vọng.

Cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thì liền nói Chú:

Yết đế, Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tăng sa ha.

***