Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

PHẬT THUYẾT

KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

ÐỆ NHẤT GIÁC NGỘ
 

Thế gian vô thường

Quốc Độ nguy thúy

Tứ đại khổ không

Ngũ ấm vô ngã

Sanh diệt biến dị

Hư ngụy vô chủ

Tâm thị ác nguyên

Hình vi tội tẩu

Như thị quán sát

Tiệm ly sanh tử.
 

ÐỆ NHỊ GIÁC TRI
 

Ða dục vi khổ

Sanh tử bì lao

Tùng tham dục khởi

Thiểu dục vô vi,

Thân tâm tự tại.
 

ÐỆ TAM GIÁC TRI
 

Tâm vô yểm túc

Duy đắc đa cầu

Tăng trưởng tội ác

Bồ Tát bất nhĩ

Thường niệm tri túc

An bần thủ đạo

Duy tuệ thị nghiệp.
 

ÐỆ TỨ GIÁC TRI
 

Giải đãi trụy lạc

Thường hành tinh tấn

Phá phiền não ác

Tồi phục tứ ma

Xuất ấm giới ngục.
 

ÐỆ NGŨ GIÁC NGỘ
 

Ngu si sinh tử

Bồ Tát thường niệm

Quảng học đa văn

Tăng trưởng trí tuệ

Thành tựu biện tài

Giáo hóa nhất thiết

Tất dĩ đại lạc.
 

ÐỆ LỤC GIÁC TRI
 

Bần khổ đa oán

Hoạnh kết ác duyên

Bồ Tát bố thí

Ðẳng niệm oán thân

Bất niệm cựu ác

Bất tắng ác nhân.
 

ÐỆ THẤT GIÁC NGỘ
 

Ngũ dục quá hoạn

Tuy vi tục nhân

Bất nhiễm thế lạc

Thường niệm tam y

Ngõa bát pháp khí

Chí nguyện xuất gia

Thủ đạo thanh bạch

Phạm hạnh cao viễn

Từ bi nhất thiết.
 

ÐỆ BÁT GIÁC TRI
 

Sanh tử xí nhiên,

Khổ não vô lượng

Phát đại thừa tâm,

Phổ tế nhất thiết,

Nguyện đại chúng sanh

Thọ vô lượng khổ

Linh chư chúng sanh

Tất cánh đại lạc.
 

KẾT LUẬN
 

Như thử bát sự

Nãi thị Chư Phật

Bồ Tát Ðại Nhân

Chi sở giác ngộ

Tinh tấn hành đạo

Từ bi tu huệ

Thừa pháp thân thuyền

Chí Niết Bàn ngạn

Phục hoàn sanh tử

Ðộ thoát chúng sanh

Dĩ tiền bát sự

Khai đạo nhất thiết

Linh chư chúng sanh

Giác sanh tử khổ

Xã ly ngũ dục

Tu tâm Thánh đạo

Nhược Phật đệ tử

Tụng thử bát sự

Ư niệm niệm trung

Diệt vô lượng tội

Tiến thú bồ đề

Tốc chứng Chánh Giác.

Vĩnh đoạn sanh tử

Thường trụ khoái lạc.

***