Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn