Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI - KẾT KHUYẾN

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI - KẾT KHUYẾN
0