Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ NHẤT - KIẾP LƯỢNG

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ NHẤT - KIẾP LƯỢNG

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 2
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ HAI - TAM GIỚI

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ HAI - TAM GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 2
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ BA - NHẬT NGUYỆT

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ BA - NHẬT NGUYỆT

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 14
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ BỐN - LỤC ĐẠO

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ BỐN - LỤC ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 6
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ NĂM - NGHÌN PHẬT

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ NĂM - NGHÌN PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 16
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ SÁU - KÍNH PHẬT

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ SÁU - KÍNH PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 7
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ BẢY - KÍNH PHÁP

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ BẢY - KÍNH PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 7
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ TÁM - KÍNH TĂNG

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ TÁM - KÍNH TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 5
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ CHÍN - TRÍ KÍNH

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ CHÍN - TRÍ KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 7
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI - PHƯỚC ĐIỀN

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI - PHƯỚC ĐIỀN

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 3
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI MỘT - QUY TÍN

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI MỘT - QUY TÍN

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 3
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI HAI - NAM NỮ THẾ GIAN

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI HAI - NAM NỮ THẾ GIAN

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 2
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI BA - VÀO ĐẠO

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI BA - VÀO ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 5
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI BỐN - XẤU HỔ

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI BỐN - XẤU HỔ

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 2
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI NĂM - KHUYÊN NHỦ DẪN DẮT

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI NĂM - KHUYÊN NHỦ DẪN DẮT

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 5
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI SÁU - NÓI VÀ NGHE

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI SÁU - NÓI VÀ NGHE

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 10
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI BẢY - KIẾN GIẢI

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI BẢY - KIẾN GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 2
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI TÁM - TÚC MỆNH

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI TÁM - TÚC MỆNH

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 3
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI CHÍN - CHÍ THÀNH

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ MƯỜI CHÍN - CHÍ THÀNH

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 9
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ HAI MƯƠI - THẦN DỊ

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM - THIÊN THỨ HAI MƯƠI - THẦN DỊ

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 6