Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - NIỆM PHẬT VỊ LAI CHÓNG THÀNH TAM MUỘI

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - NIỆM PHẬT VỊ LAI CHÓNG THÀNH TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - GÁI GIANG HỒ VÀ KẺ CƯỚP KHÔNG ĐÁNG KHINH

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - GÁI GIANG HỒ VÀ KẺ CƯỚP KHÔNG ĐÁNG KHINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - TRÌ GIỚI, PHÁ GIỚI CHỈ TƯỞNG LÀ PHẬT

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - TRÌ GIỚI, PHÁ GIỚI CHỈ TƯỞNG LÀ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - QUÁN KHÔNG, VÔ NGÃ, CHỌN THIỆN LÀM THEO

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - QUÁN KHÔNG, VÔ NGÃ, CHỌN THIỆN LÀM THEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÚNG SANH

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÚNG SANH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - NIỆM PHẬT HIỆN TẠI CHUYÊN CHÚ MỘT CẢNH

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - NIỆM PHẬT HIỆN TẠI CHUYÊN CHÚ MỘT CẢNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - TÂM NÀY LÀ PHẬT, TÂM NÀY LÀM PHẬT

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - TÂM NÀY LÀ PHẬT, TÂM NÀY LÀM PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - TO TIẾNG NIỆM PHẬT VÀ DAY MẶT VỀ HƯỚNG TÂY

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - TO TIẾNG NIỆM PHẬT VÀ DAY MẶT VỀ HƯỚNG TÂY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - NIỆM BA THÂN PHẬT ĐỂ PHÁ BA CHƯỚNG

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - NIỆM BA THÂN PHẬT ĐỂ PHÁ BA CHƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - NIỆM PHẬT QUÁ KHỨ NHÂN QUẢ TƯƠNG ĐỒNG

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - NIỆM PHẬT QUÁ KHỨ NHÂN QUẢ TƯƠNG ĐỒNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - VÔ TÂM NIỆM PHẬT, LÝ SỰ SONG TU

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - VÔ TÂM NIỆM PHẬT, LÝ SỰ SONG TU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - BA NGHIỆP CÚNG DƯỜNG CHÂN THẬT BIỂU KÍNH

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - BA NGHIỆP CÚNG DƯỜNG CHÂN THẬT BIỂU KÍNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - VẠN THIỆN ĐỒNG QUY ĐỀU THÀNH TAM MUỘI

NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN - VẠN THIỆN ĐỒNG QUY ĐỀU THÀNH TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phi Tích, Đời Đường