Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

NIỆM PHẬT CẢNH

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP MỘT - ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP MỘT - ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP HAI - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP HAI - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP BỐN - MÔN ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SINH

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP BỐN - MÔN ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP NĂM - MÔN SO SÁNH CÔNG ĐỨC

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP NĂM - MÔN SO SÁNH CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP MƯỜI - MÔN PHÁ TRỪ NGHI HOẶC

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP MƯỜI - MÔN PHÁ TRỪ NGHI HOẶC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo