Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

NHẠC NIỆM NGÀI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT KHÔNG LỜI