Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

NHẠC NIỆM A DI ĐÀ PHẬT

NHẠC NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
0