Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN

CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Cưu Ma La Thập, Đời Dao Tần

 

NGUYỆN THỨ NHẤT
 

Khi thành Bồ Tát!

Danh Hiệu tôi Tự Tại Quán Âm

Mười hai lời nguyện cao thâm

Nghe tiếng cứu khổ Quán Âm thề nguyền.
 

NGUYỆN THỨ HAI
 

Không nài gian khổ!

Quyết một lòng cứu độ chúng sanh

Luôn luôn thị hiện biển đông

Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.
 

NGUYỆN THỨ BA
 

Ta Bà ứng hiện!

Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau

Oan oan tương báo hại nhau

Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.
 

NGUYỆN THỨ TƯ
 

Hay trừ yêu quái!

Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê

Độ cho chúng hết u mê

Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.
 

NGUYỆN THỨ NĂM
 

Tay cầm Dương Liễu!

Nước Cam Lồ rưới mát Nhân Thiên

Chúng sanh điên đảo, đảo điên

An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.
 

NGUYỆN THỨ SÁU
 

Thường hành bình đẳng!

Lòng từ bi thương xót chúng sanh

Hỷ xả tất cả lỗi lầm

Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.
 

NGUYỆN THỨ BẢY
 

Dứt ba đường dữ!

Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh

Cọp beo, thú dữ vây quanh

Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.
 

NGUYỆN THỨ TÁM
 

Giải thoát còng la!

Nếu tội nhân sắp bị khảo tra

Thành tâm lễ bái thiết tha

Quán Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng.
 

NGUYỆN THỨ CHÍN
 

Cứu vớt hàm linh!

Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh

Bốn bề biển khổ chông chênh

Quán Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn.
 

NGUYỆN THỨ MƯỜI
 

Tây Phương tiếp dẫn!

Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lọng tàn

Tràng Phan, Bảo Cái trang hoàng

Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây.
 

NGUYỆN THỨ MƯỜI MỘT
 

Di Đà thọ ký!

Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường

Chúng sanh muốn sống miên trường

Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.
 

NGUYỆN THỨ MƯỜI HAI
 

Tu hành tin tấn!

Dù thân này tan nát cũng đành

Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành

Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

***