Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG CHÍN - DẠY NGƯỜI CHÁN CÕI UẾ, ƯA CÕI TỊNH

LUẬN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Ca Tài, Đời Đường
 

CHƯƠNG CHÍN

DẠY NGƯỜI CHÁN CÕI UẾ, ƯA CÕI TỊNH
 

Hỏi: Hiện nay đã là năm trăm năm thứ tư, chúng sinh không có phần tu định tuệ, chỉ sám hối và niệm Phật được bền vững.

Làm thế nào để dạy người ta chán cõi uế, ưa Cõi Tịnh?

Khích lệ tinh thần chúng sinh như thế nào để khiến tất cả đều chán cõi Ta Bà dơ uế và được sinh về Tịnh Độ?

Đáp: Nay tôi dẫn Kinh Luận và lý lẽ để dạy mọi người chán cõi uế, ưa Cõi Tịnh.

Nếu chúng sinh vâng theo lời Phật khuyên mà nhàm chán Thế Giới Ta Bà, ưa thích Thế Giới Cực Lạc thì hay phát tâm Bồ Đề, chuyên niệm Phật A Di Đà, đều được vãng sinh Tịnh Độ.

Nếu chúng sinh không tin ưa pháp môn này, khó dạy, khó ngộ, khó độ, khó thoát thì không thể cứu được.

Do đó, Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Giác ghi: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe giảng pháp môn Tịnh Độ, tâm liền xúc động, lông trên người dựng đứng, thì nên biết người ấy trong đời quá khứ đã tu Phật Đạo.

Nếu người nghe giảng dạy pháp môn Tịnh Độ mà không chút tin ưa thì nên biết người ấy mới rời khỏi ba đường ác, tội lỗi chưa hết, ta nói người ấy chưa thể giải thoát được.

***