Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG CHÍN - DẠY NGƯỜI CHÁN CÕI UẾ, ƯA CÕI TỊNH