Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN TỊNH ĐỘ

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG MỘT - XÁC ĐỊNH THỂ TÍNH CỦA CÕI NƯỚC

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG MỘT - XÁC ĐỊNH THỂ TÍNH CỦA CÕI NƯỚC

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

Số bài: 4
LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG HAI - XÁC ĐỊNH NGƯỜI VÃNG SINH

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG HAI - XÁC ĐỊNH NGƯỜI VÃNG SINH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG BA - XÁC ĐỊNH NHÂN VÃNG SINH

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG BA - XÁC ĐỊNH NHÂN VÃNG SINH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

Số bài: 3
LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG BỐN - LÍ LUẬN

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG BỐN - LÍ LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

Số bài: 2
LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG NĂM - DẪN CHỨNG KINH LUẬN

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG NĂM - DẪN CHỨNG KINH LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

Số bài: 3
LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG SÁU - DẪN CHỨNG NGƯỜI ĐƯỢC VÃNG SINH

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG SÁU - DẪN CHỨNG NGƯỜI ĐƯỢC VÃNG SINH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

Số bài: 5
LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG BẢY - SO SÁNH CÕI TÂY PHƯƠNG VÀ CUNG TRỜI ĐÂU SUẤT

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG BẢY - SO SÁNH CÕI TÂY PHƯƠNG VÀ CUNG TRỜI ĐÂU SUẤT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

Số bài: 3
LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG TÁM - THỜI ĐIỂM TUYÊN GIẢNG GIÁO PHÁP

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG TÁM - THỜI ĐIỂM TUYÊN GIẢNG GIÁO PHÁP

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG CHÍN - DẠY NGƯỜI CHÁN CÕI UẾ, ƯA CÕI TỊNH

LUẬN TỊNH ĐỘ - CHƯƠNG CHÍN - DẠY NGƯỜI CHÁN CÕI UẾ, ƯA CÕI TỊNH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

Số bài: 3