Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN THI THIẾT

LUẬN THI THIẾT - PHẦN MỘT

LUẬN THI THIẾT - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN THI THIẾT - PHẦN HAI

LUẬN THI THIẾT - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN THI THIẾT - PHẦN BA

LUẬN THI THIẾT - PHẦN BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN THI THIẾT - PHẦN BỐN

LUẬN THI THIẾT - PHẦN BỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN THI THIẾT - PHẦN NĂM

LUẬN THI THIẾT - PHẦN NĂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN THI THIẾT - PHẦN SÁU

LUẬN THI THIẾT - PHẦN SÁU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN THI THIẾT - PHẦN BẢY

LUẬN THI THIẾT - PHẦN BẢY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống