Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM - PHẦN MỘT

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM - PHẦN MỘT

Giảng giải: Bồ Tát Liên Hoa Giới

Hán dịch: Đại Sư Thị Hộ, Đời Triệu Tống

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM - PHẦN HAI

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM - PHẦN HAI

Giảng giải: Bồ Tát Liên Hoa Giới

Hán dịch: Đại Sư Thị Hộ, Đời Triệu Tống

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM - PHẦN BA

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM - PHẦN BA

Giảng giải: Bồ Tát Liên Hoa Giới

Hán dịch: Đại Sư Thị Hộ, Đời Triệu Tống

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM - PHẦN BỐN

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM - PHẦN BỐN

Giảng giải: Bồ Tát Liên Hoa Giới

Hán dịch: Đại Sư Thị Hộ, Đời Triệu Tống

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM - PHẦN NĂM

LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM - PHẦN NĂM

Giảng giải: Bồ Tát Liên Hoa Giới

Hán dịch: Đại Sư Thị Hộ, Đời Triệu Tống