Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM

LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM - PHẨM MỘT

LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM - PHẨM MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM - PHẨM HAI - PHẨM NHƯ THẬT LUẬN

LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM - PHẨM HAI - PHẨM NHƯ THẬT LUẬN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 3