Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHàBA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH - PHẦN MỘT

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHàBA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH - PHẦN MỘT

Giảng giải: Bồ Tát Công Đức

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH - PHẦN HAI

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH - PHẦN HAI

Giảng giải: Bồ Tát Công Đức

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH - PHẦN BA

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH - PHẦN BA

Giảng giải: Bồ Tát Công Đức

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH - PHẦN BỐN

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT PHÁ THỦ TRƯỚC BẤT HOẠI GIẢ DANH - PHẦN BỐN

Giảng giải: Bồ Tát Công Đức

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường