Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ - PHẦN MỘT

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ - PHẦN MỘT

Giảng giải: Bồ Tát Liên Hoa Giới

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ - PHẦN HAI

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ - PHẦN HAI

Giảng giải: Bồ Tát Liên Hoa Giới

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ - PHẦN BA

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ - PHẦN BA

Giảng giải: Bồ Tát Liên Hoa Giới

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ - PHẦN BỐN

LUẬN GIẢNG RỘNG TÂM BỒ ĐỀ - PHẦN BỐN

Giảng giải: Bồ Tát Liên Hoa Giới

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống