Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN MỘT

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN MỘT

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN HAI

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN HAI

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN BA

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN BA

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN BỐN

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN BỐN

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy