Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH - PHẨM MỘT - PHẨM BÀN VỀ ĐẮC QUÁ KHỨ

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH - PHẨM MỘT - PHẨM BÀN VỀ ĐẮC QUÁ KHỨ

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 3
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH - PHẨM HAI - PHẨM BÀN VỀ DUYÊN

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH - PHẨM HAI - PHẨM BÀN VỀ DUYÊN

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH - PHẨM BA - PHẨM BÀN VỀ GIẢI THOÁT

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH - PHẨM BA - PHẨM BÀN VỀ GIẢI THOÁT

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 4
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH - PHẨM BỐN - PHẨM BÀN VỀ A NA HÀM

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH - PHẨM BỐN - PHẨM BÀN VỀ A NA HÀM

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH - PHẨM NĂM - PHẨM BÀN VỀ NHẤT HÀNH

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH - PHẨM NĂM - PHẨM BÀN VỀ NHẤT HÀNH

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 3