Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ - PHẨM MỘT - PHẨM BÀN VỀ BẤT THIỆN

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ - PHẨM MỘT - PHẨM BÀN VỀ BẤT THIỆN

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 3
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ - PHẨM HAI - PHẨM BÀN VỀ NHẤT HÀNH

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ - PHẨM HAI - PHẨM BÀN VỀ NHẤT HÀNH

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 5
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ - PHẨM BA - PHẨM BÀN VỀ NGƯỜI

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ - PHẨM BA - PHẨM BÀN VỀ NGƯỜI

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 3
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ - PHẨM BỐN - PHẨM BÀN VỀ MƯỜI MÔN

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ - PHẨM BỐN - PHẨM BÀN VỀ MƯỜI MÔN

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 5