Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ MỘT - TẠP

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ MỘT - TẠP

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 8
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ HAI - KIẾT SỬ

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 4
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ BA - TRÍ

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ BA - TRÍ

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 5
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ BỐN - HÀNH

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ BỐN - HÀNH

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 5
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ NĂM - BỐN ĐẠI

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ NĂM - BỐN ĐẠI

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 4
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ SÁU - CĂN

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ SÁU - CĂN

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 7
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ THỨ BẢY - ĐỊNH

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 5
LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ TÁM - KIẾN

LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ - KIỀN ĐỘ TÁM - KIẾN

Giảng giải: Tôn Giả Ca Chiên Diên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 5