Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN MỘT

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN MỘT

Kết tập: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thọ Đăng, Đời Thanh

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN HAI

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN HAI

Kết tập: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thọ Đăng, Đời Thanh

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN BA

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN BA

Kết tập: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thọ Đăng, Đời Thanh

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN BỐN

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN BỐN

Kết tập: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thọ Đăng, Đời Thanh

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN NĂM

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN NĂM

Kết tập: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thọ Đăng, Đời Thanh

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN SÁU

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN SÁU

Kết tập: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thọ Đăng, Đời Thanh

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN BẢY

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP - PHẦN BẢY

Kết tập: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thọ Đăng, Đời Thanh