Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA

BỘ BÁT NHÃ

BỘ BÁT NHÃ

Số bài: 5
BỘ BẢN DUYÊN

BỘ BẢN DUYÊN

Số bài: 2
BỘ BẢO TÍCH

BỘ BẢO TÍCH

Số bài: 21
BỘ HOA NGHIÊM

BỘ HOA NGHIÊM

Số bài: 29
BỘ PHÁP HOA

BỘ PHÁP HOA

Số bài: 20
BỘ NIẾT BÀN

BỘ NIẾT BÀN

Số bài: 27
BỘ ĐẠI TẬP

BỘ ĐẠI TẬP

Số bài: 29
BỘ KINH TẬP

BỘ KINH TẬP

Số bài: 13