Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ SƯ PHỤ

KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ SƯ PHỤ
0