Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ - PHẦN MỘT

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ - PHẦN MỘT

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ - PHẦN HAI

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ - PHẦN HAI

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ