Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

LƯỢC SỬ MƯỜI BA VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG * SƠ TỔ HUỆ VIỄN ĐẠI SƯ

LƯỢC SỬ MƯỜI BA VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG * SƠ TỔ HUỆ VIỄN ĐẠI SƯ
0