Chuùng ta hoïc Phaät phaûi laáy thaønh toái Chaùnh Giaùc
Laøm muïc tieâu hoïc taäp

kinhphatthuyet.vn

BỘ TỲ ĐÀM

LUẬN CÂU XÁ

LUẬN CÂU XÁ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 8
LUẬN DUYÊN SANH

LUẬN DUYÊN SANH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Uất Lăng Ca

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đạt Ma Cấp Đa, Đời Tuỳ

LUẬN CHƯ GIÁO QUYẾT ĐỊNH DANH NGHĨA

LUẬN CHƯ GIÁO QUYẾT ĐỊNH DANH NGHĨA

Giảng giải: Bồ Tát Thánh Từ Thị

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN ĐẠI THỪA NGŨ UẨN

LUẬN ĐẠI THỪA NGŨ UẨN

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 8
DU GIÀ THẬP BÁT HỘI CHỈ QUY KINH KIM CANG ĐỈNH

DU GIÀ THẬP BÁT HỘI CHỈ QUY KINH KIM CANG ĐỈNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN LUẬN

BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN LUẬN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

Số bài: 2
NGỘ TÁNH LUẬN

NGỘ TÁNH LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương

LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA

LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư A Tăng Già Tác, Đời Hậu Ngụy

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 4
LUẬN NHẬP A TỲ ĐẠT MA

LUẬN NHẬP A TỲ ĐẠT MA

Giảng giải: Sa Môn Tắc Kiến Đà La

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 3
LUẬN ĐẠI THỪA BẢO YẾU NGHĨA

LUẬN ĐẠI THỪA BẢO YẾU NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 12
LUẬN CHƯ GIÁO QUYẾT ĐỊNH DANH NGHĨA

LUẬN CHƯ GIÁO QUYẾT ĐỊNH DANH NGHĨA

Giảng giải: Bồ Tát Thánh Từ Thị

LUẬN THÍCH MA HA DIỄN

LUẬN THÍCH MA HA DIỄN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phiệt Đề Ma, Đời Diêu Tần

Số bài: 45
LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THẬT NGHĨA SỚ

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THẬT NGHĨA SỚ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tất Địa La Mạt Để

Số bài: 2
LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 9
LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA

LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA

Giảng giải: Năm trăm Đại La Hán tạo luận

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 9
LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ

LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ

Giảng giải: Tôn Giả Ca Đa Diễn Nư Tử

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 8
BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN THÍCH

BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN THÍCH

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Phân Biệt Minh

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Tạng Pháp Sư Ba La Phả Mật Đa La

Số bài: 27
LUẬN CỨU CÁNH NHẤT THỪA BẢO TÁNH

LUẬN CỨU CÁNH NHẤT THỪA BẢO TÁNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Lặc Na Ma Đề, Đời Hậu Nguỵ

Số bài: 2
LUẬN ĐẠI THỪA QUẢNG NGŨ UẨN

LUẬN ĐẠI THỪA QUẢNG NGŨ UẨN

Giảng giải: Bồ Tát An Tuệ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Số bài: 3
TRUNG LUẬN

TRUNG LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Số bài: 27